اپل کده ( لیست قیمت )

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۲۸

قیمت آیفون آکبند رجیستر شده با گارانتی رسمی ۱۸ ماهه

iPhone
مدلرنگ 
پارت نامبر
قیمت
iPhone 13 Pro Max
13 Pro Max 1 TBZAA | آبی-نات اکتیواتمام موجودی
۱۳ Pro Max 1 TBZAA | سیلور-نات اکتیواتمام موجودی
۱۳ Pro Max 512 GBZAA | سیلور-نات اکتیو۵۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۳ Pro Max 512 GBZAA | مشکی-نات اکتیو۵۴,۹۰۰,۰۰۰
۱۳ Pro Max 512 GBZAA | آبی-نات اکتیو۵۴,۹۰۰,۰۰۰
۱۳ Pro Max 256 GBZAA | آبی-نات اکتیو۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ Pro Max 256 GBZAA | مشکی-نات اکتیو۴۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ Pro Max 256 GBZAA | گلد-نات اکتیو۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ Pro Max 256 GBZAA | سیلور-نات اکتیو۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ Pro Max 128 GBZAA | مشکی-نات اکتیواتمام موجودی
iPhone 13 Pro
13 Pro 1 TBZAA | آبی-نات اکتیواتمام موجودی
۱۳ Pro 1 TBZAA | سیلور-نات اکتیواتمام موجودی
۱۳ Pro 512 GBZAA | مشکی-نات اکتیواتمام موجودی
۱۳ Pro 512 GBZAA | سیلور-نات اکتیواتمام موجودی
۱۳ Pro 256 GBZAA | گلد-نات اکتیو۳۹,۳۰۰,۰۰۰
۱۳ Pro 256 GBZAA | سیلور-نات اکتیو۳۹,۷۰۰,۰۰۰
۱۳ Pro 256 GBZAA | مشکی-نات اکتیو۳۹,۹۰۰,۰۰۰
۱۳ Pro 256 GBZAA | آبی-نات اکتیو۳۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ Pro 128 GBZAA | آبی-گلد-سیلور-نات اکتیواتمام موجودی
iPhone 13
13 256 GBZAA | آبی-نات اکتیو۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ ۲۵۶ GBZAA | مشکی-نات اکتیو۳۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ ۲۵۶ GBZAA | صورتی۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ ۱۲۸ GBZAA | آبی-نات اکتیو۲۸,۲۰۰,۰۰۰
۱۳ ۱۲۸ GBZAA | صورتی-نات اکتیو۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ ۱۲۸ GBZAA | سفید-نات اکتیو۲۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ ۱۲۸ GBZAA | مشکی-نات اکتیو۲۹,۰۰۰,۰۰۰
iPhone 13 mini
13 mini 256 GBZAA | مشکی-نات اکتیو۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ mini 128 GBZAA | سفود-نات اکتیو۲۷,۵۰۰,۰۰۰
iPhone 12 Pro Max
12 Pro Max 512 GBZAA | مشکی-نات اکتیواتمام موجودی
۱۲ Pro Max 512 GBZAA | آبی-نات اکتیو۳۸,۸۰۰,۰۰۰
۱۲ Pro Max 256 GBZAA | مشکی-نات اکتیواتمام موجودی
۱۲ Pro Max 256 GBZAA | گلد-نات اکتیواتمام موجودی
۱۲ Pro Max 256 GBCHA | آبی-نات اکتیو۳۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۲ Pro Max 128 GBZAA | آبی-نات اکتیواتمام موجودی
iPhone 12 Pro
12 Pro 256 GBZAA | آبی-نات اکتیو۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ Pro 256 GBZAA | سیلور-نات اکتیو۳۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ Pro 256 GBZAA | گلد-نات اکتیواتمام موجودی
۱۲ Pro 128 GB ZAA | سیلور-مشکی-نات اکتیو۳۲,۰۰۰,۰۰۰
iPhone 12
12 256 GBZAA | مشکی-سفید-آبی-بنفش-نات اکتیو۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ ۱۲۸ GBZAA | مشکی-آبی-سفید-بنفش-سبز-نات اکتیو۲۵,۲۰۰,۰۰۰
iPhone 12 mini
12 mini 128 GBLLA | مشکی-نات اکتیو۲۲,۴۰۰,۰۰۰
iPhone 11 Pro Max
11 Pro Max 512 GBZAA | مشکی-نات اکتیو۳۳,۵۰۰,۰۰۰
iPhone 11
11 128 GBZAA | مشکی-بنفش-نات اکتیو۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱ ۱۲۸ GBZAA | سبز-نات اکتیو۲۲,۵۰۰,۰۰۰
iPhone SE 2020
SE 128 GBLLA | سفید-نات اکتیو۱۲,۶۰۰,۰۰۰
SE 128 GBLLA | مشکی-نات اکتیو۱۲,۷۰۰,۰۰۰
SE 64 GBLLA-مشکی-نات اکتیو۱۲,۴۰۰,۰۰۰
iPhone 8
8 256 GBLLA | قرمز-نات اکتیو۱۱,۵۰۰,۰۰۰

قیمت آیفون آکبند رجیستر شده با گارانتی رسمی ۱۸ ماهه

(اکتیو)

iPhone
مدلرنگ 
پارت نامبر
قیمت
iPhone 13 Pro Max 
13 Pro Max 1 TBZAA | مشکی- اکتیواتمام موجودی
۱۳ Pro Max 1 TBZAA | سیلور-اکتیو۵۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ Pro Max 512 GBZAA | گلد-اکتیو۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ Pro Max 512 GBZAA | مشکی-اکتیواتمام موجودی
۱۳ Pro Max 512 GBZAA | آبی-اکتیواتمام موجودی
۱۳ Pro Max 256 GBZAA | آبی-اکتیو۴۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۳ Pro Max 256 GBZAA | مشکی-اکتیو۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ Pro Max 256 GBZAA | گلد-اکتیو۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ Pro Max 256 GBZAA | سیلور-اکتیو۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ Pro Max 128 GBZAA | گلد-اکتیو۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ Pro Max 128 GBZAA | مشکی-اکتیو۳۸,۲۰۰,۰۰۰
iPhone 13 Pro
13 Pro 1 TBZAA | آبی-اکتیواتمام موجودی
۱۳ Pro 1 TBZAA | سیلور-اکتیو۵۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ Pro 512 GBZAA | مشکی-اکتیواتمام موجودی
۱۳ Pro 512 GBZAA | سیلور-اکتیواتمام موجودی
۱۳ Pro 256 GBZAA | سیلور-اکتیو۳۸,۲۰۰,۰۰۰
۱۳ Pro 256 GBZAA | مشکی-اکتیو۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ Pro 256 GBZAA | آبی-گلد-اکتیو۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ Pro 128 GBZAA | گلد-اکتیواتمام موجودی
۱۳ Pro 128 GBZAA | آبی-اکتیواتمام موجودی
iPhone 13
13 256 GBZAA | آبی-اکتیو۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ ۲۵۶ GBZAA | سفید-اکتیو۳۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۳ ۲۵۶ GBZAA | مشکی-اکتیو۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ ۱۲۸ GBZAA | آبی-اکتیواتمام موجودی
۱۳ ۱۲۸ GBZAA | صورتی-اکتیواتمام موجودی
۱۳ ۱۲۸ GBZAA | مشکی-اکتیو۲۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ ۱۲۸ GBZAA | قرمز-اکتیواتمام موجودی
iPhone 13 mini
13 mini 256 GBZAA | صورتی-اکتیو۲۶,۹۰۰,۰۰۰
۱۳ mini 128 GBZAA | قرمز-اکتیواتمام موجودی

AirPods
مدلگارانتیقیمت
AirPods 13,050,000
AirPods 2 گارانتی شرکتی۳,۶۰۰,۰۰۰
AirPod 3گارانتی شرکتی۵,۳۹۰,۰۰۰
AirPods Pro گارانتی شرکتی۶,۱۰۰,۰۰۰
AirPods Maxاتمام موجودی
Apple Watch
مدل رنگ | گارانتی شرکتیقیمت
Series 7
7 45 mmمشکی۱۴,۹۰۰,۰۰۰
۷ ۴۵ mmسیلور۱۵,۱۰۰,۰۰۰
۷ ۴۵ mmآبی۱۵,۲۰۰,۰۰۰
۷ ۴۱ mmمشکی۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۷ ۴۱ mmسیلور۱۳,۳۰۰,۰۰۰
۷ ۴۱ mmآبی۱۲,۹۰۰,۰۰۰
۷ ۴۱ mmسبزاتمام موجودی
Series 6
6 44 mmگلد۱۳,۱۰۰,۰۰۰
۶ ۴۴ mmمشکی۱۲,۹۰۰,۰۰۰
۶ ۴۴ mmآبیاتمام موجودی
۶ ۴۰ mmآبیاتمام موجودی
۶ ۴۰ mmگلداتمام موجودی
Series 6SE
6SE 44 mmگلد۹,۴۰۰,۰۰۰
۶SE 44 mmمشکی۱۰,۷۰۰,۰۰۰
۶SE 40 mmمشکیاتمام موجودی
۶SE 40 mmسیلور۹,۱۰۰,۰۰۰
۶SE 40 mmگلداتمام موجودی
Series 3
3 42 mmسیلوراتمام موجودی
۳ ۴۲ mmمشکیاتمام موجودی
۳ ۳۸ mmمشکیاتمام موجودی
Series 1
1 42 mmرزگلد۳,۷۰۰,۰۰۰

قیمت آیپد اپل

iPad
مدلرنگ قیمت
iPad mini 5
mini 5 64 GBWIFI-مشکی-سیلوراتمام موجودی
mini 5 256 GBاتمام موجودی
iPad mini 6
mini 6 64 GBWIFI-سفیداتمام موجودی
iPad 8
8 128 GB 4G-مشکی۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۸ ۳۲ GB4G -مشکی۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۸ ۳۲ GBWifi-مشکیاتمام موجودی
iPad 9
9 256 GBWifi-مشکیاتمام موجودی
۹ ۲۵۶ GB4Gاتمام موجودی
۹ ۶۴ GB4G-مشکیاتمام موجودی
۹ ۶۴ GBWifi-سیلوراتمام موجودی
iPad Air 4
Air 4 64 GB4G-سبزاتمام موجودی
Air 4 64 GBWifi-مشکیاتمام موجودی
Air 4 256 GB4G-سبزاتمام موجودی
Air 4 256 GBWifi-رز-آبی-سبز-سیلور۲۴,۵۰۰,۰۰۰
iPad Pro 12,9 inch 2020
Pro 512 GBWifi-مشکی۳۳,۵۰۰,۰۰۰
Pro 256 GB4G-مشکیاتمام موجودی
Pro 256 GBWifi-مشکیاتمام موجودی
iPad Pro M1 11 inch 2021
Pro 2 TB5G-مشکیاتمام موجودی
Pro 2 TBWifi-مشکی۳۹,۵۰۰,۰۰۰
Pro 1 TB5G-مشکی۴۰,۵۰۰,۰۰۰
Pro 1 TBWifi-مشکیاتمام موجودی
Pro 512 GB5G-مشکیاتمام موجودی
Pro 512 GBWifi-مشکیاتمام موجودی
Pro 256 GB 5G-مشکی۳۲,۵۰۰,۰۰۰
Pro 256 GBWifi-مشکی-سیلور۲۸,۰۰۰,۰۰۰
Pro 128 GB5G-مشکیاتمام موجودی
Pro 128 GBWifi-سیلوراتمام موجودی
iPad Pro M1 12,9 inch 2021
Pro 2 TB5G-مشکی۵۱,۰۰۰,۰۰۰
Pro 2 TBWifi-مشکی۴۷,۵۰۰,۰۰۰
Pro 1 TB5G-مشکی۴۷,۵۰۰,۰۰۰
Pro 1 TBWifi-مشکی۴۵,۵۰۰,۰۰۰
Pro 512 GB 5G-مشکی۴۲,۵۰۰,۰۰۰
Pro 512 GBWifi-مشکی۴۰,۰۰۰,۰۰۰
Pro 256 GB 5G-مشکیاتمام موجودی
Pro 256 GBWifi-مشکی-سیلوراتمام موجودی
Pro 128 GB5G-سیلوراتمام موجودی
Pro 128 GBWifi-مشکی۳۰,۵۰۰,۰۰۰

قیمت مک بوک ایر

MacBook Air
مدلرنگپردازندهرمحافظه داخلینمایشگرقیمت
MGN73Space GrayM18 GB512 GB13 inchاتمام موجودی
MGNE3GoldM18 GB512 GB13 inchاتمام موجودی
MGNA3SilverM18 GB512 GB13 inchاتمام موجودی
MGND3GoldM18 GB256 GB13 inchاتمام موجودی
MGN63Space GrayM18 GB256 GB13 inchاتمام موجودی
MGN93SilverM18 GB256 GB13 inchاتمام موجودی
MWTK2SilverI 38 GB256 GB13 inchاتمام موجودی
MVH22Space Grayi 58 GB512 GB13 inchاتمام موجودی
MVH52Goldi 58 GB512 GB13 inchاتمام موجودی
MVH42Silveri 58 GB512 GB13 inchاتمام موجودی
MWTJ2Space GrayI 38 GB256 GB13 inchاتمام موجودی

قیمت مک بوک پرو

MacBook Pro
مدلرنگحافظه رمسی پی یوحافظه داخلینمایشگرقیمت
MVVK2Space Gray16 GBi 91 TB16 inch73,000,000
MVVJ2Space Gray16 GBi 7512 GB16 inchاتمام موجودی
MK193Space Gray16 GBM1 Pro1TB 16 inch92,000,000
MK183Space Gray16 GBM1 Pro512 GB16 inchاتمام موجودی
MKGQ3Space Gray16 GBM1 Pro1 TB14 inch81,500,000
MKGP3Space Gray16 GBM1 Pro512 GB14 inchاتمام موجودی
MYD92Space Gray8 GBM1512 GB13 inch42,500,000
MYDC2Silver8 GBM1512 GB13 inch43,500,000
MYDA2Silver8 GBM1256 GB13 inch37,500,000
MYD82Space Gray8 GBM1256 GB13 inch37,500,000
MXK32Space Gray8 GBi 5256 GB13 inchاتمام موجودی
MXK52Space Gray8 GBi 5512 GB13 inchاتمام موجودی
MXK72Silver8 GBi 5512 GB13 inchاتمام موجودی
MYDCTOSpace Gray16 GBM11 TB13 inch63,500,000
MYDCTOSpace Gray16 GBM1512 GB13 inchاتمام موجودی
MYDCTOSpace Gray16 GBM1256 GB13 inchاتمام موجودی

قیمت آی مک

iMac
مدلرنگپردازندهسی پی یورمنمایشگر حافظه داخلیقیمت
MXWT2سیلورi5intel8 GB27 inch256 GB69,000,000
MHK23سیلورi3intel8 GB21,5 inch256 GB48,000,000

راهنمای ثبت سفارشخرید و ثبت سفارش از اینجا

لوازم جانبی اپل
مدلرنگقیمت
Adapter 20Wگارانتی شرکتی۷۰۰,۰۰۰
Apple Pencil 2اتمام موجودی
Apple Pencil 1اتمام موجودی
Apple TV 32 GBNewاتمام موجودی
Apple TV 64 GBNewاتمام موجودی
Magic KeyBoard 12,9 inch 2021اتمام موجودی
Magic KeyBoard 11 inch 2021اتمام موجودی
MagSafe اتمام موجودی
Battery Pack MagSafeاتمام موجودی
AirTagاتمام موجودی