ثبت شکایات

جهت ثبت شکایات ؛ از مراحل ذیل استفاده نماید :

ایمیل به مدیریت کل

مراتب ارسالی سریعا بررسی و مورد پیگیری قرار خواهد گرفت .